سوله برای مناطق با بار برف کم و متوسط برای استانهای زیر توسط ایران سوله قابل انجام است :

سوله برای تهران

سوله برای شیراز

سوله برای اراک

سوله برای ارومیه

سوله برای شهر کرد

سوله برای همدان

سوله برای قزوین

سوله برای زنجان

سوله برای اردبیل

سوله برای تبریز

سوله برای بوشهر

سوله برای بجنورد

سوله برای مشهد

سوله برای کرج

سوله برای اهواز

سوله برای بندر عباس

سوله برای بیرجند

سوله برای کرمان

سوله برای اصفهان

سوله برای قم

سوله برای سمنان

سوله برای زاهدان

سوله برای یزد

تماس مستقیم